BIOTEHNOLOGIJA

 

bios = življenje; teuchos = orodje;  logos = preučevanje (etimološko = preučevanje orodij iz živih bitij)

 
Biotehnologija je interdisciplinarna veda, ki združuje področja molekularno-bioloških in inženirskih ved. Uporablja žive organizme, celice in njihove dele v industrijske namene, npr. v kmetijstvu, živilstvu, medicini, veterini in varovanju okolja. 

 
Gensko spremenjeni organizem (GSO) je organizem,  v katerega je z uporabo sodobnih metod biotehnologije vnesen določen gen za točno določeno lastnost iz drugega organizma. GSO so lahko mikroorganizmi (bakterije, glive, virusi), rastline in živali.

  

 

Zakonodaja

 

 

Postopek prijave zaprtih sistemov za delo z GSO in dela z GSO v zaprtih sistemih

Navodila

Obrazci/priloge Paket

 

 

 

Postopek prijave namernega sproščanja GSO v okolje

Navodila

Obrazci/priloge Paket

 

 

Projekti

 

 

 

Koristne povezave

v zvezi s sproščanjem GSO v okolje (poljski poskusi) in dajanjem GSO na trg: