ZAKONODAJA IN DOKUMENTI

 

Ministrstvo za okolje in prostor želi zagotoviti odprtost in preglednost svojih procesov odločanja in priprave predpisov. Zato v skladu z Zakonom o dostopu do informacij javnega značaja objavljamo predloge predpisov, veljavne predpise, mednarodne pogodbe in druge pomembne dokumente.

 

Z objavami navedenih dokumentov želimo povečati pretok informacij o postopku nastajanja posameznega predpisa in seznanjati zainteresirano javnost z veljavno zakonodajo in nastajajočimi predpisi.

 

 

 

AKTUALNO

 

Obrazci, predpisani v  predpisih s področja narave, ravnanja z odpadki, presoje vplivov na okolje, IPPCemisije snovi v zrak, emisije toplogrednih plinov, voda ter oblikovanja oz. prijave cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja.

 

Seznam EE opreme po kombinirani nomenklaturi za leto 2011, obvestilo z razlago sprememb, popravek (9.5.2011)

 

Seznam prevzemnih mest ravnanja z izrabljenimi motornimi vozili po Sloveniji 

 

Vodovarstvena območja - Seznam aktivnih snovi, ki jih ni dovoljeno uporabljati na najožjih vodovarstvenih območjih

 

Gradiva v zvezi z izvajanjem zakona o prostorskem načrtovanju

 

Gradiva v zvezi z oblikovanjem cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja:

 

Sklep o posredovanju delovnega besedila osnutka Pravilnika o delovanju foruma zainteresirane javnosti Triglavski narodni park in delovanju prvega foruma s prilogo

 

 

Vabila k sodelovanju pri pripravi predpisov - splošno in vabila k sodelovanju pri pripravi predpisov - okoljski predpisi