STANOVANJSKI ZAKON

  

Stanovanjski zakon - neuradno prečiščeno besedilo

(Uradni list RS št: 69/03, 57/08 (SZ-1A))

 

Zakon o varstvu kupcev stanovanj in enostanovanjskih stavb (ZVKSES)

(Uradni list RS, št. 18/04)

 

Obrazec vloge za izdajo odločbe o pripadajočih sredstvih v skladu s 173. členom Stanovanjskega zakona

 

 

Podzakonski akti:

 

Pravilnik o upravljanju večstanovanskih stavb - NEURADNO PREČIŠČENO BESEDILO

(Uradni list RS, št. 60/09)

 

Pravilnik o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem - neuradno prečiščeno besedilo

 

Uredba o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin - neuradno prečiščeno besedilo

 

Pravilnik o določitvi vrednosti točke za ugotovitev vrednosti stanovanja

(Uradni list RS,  št. 138/06)

 

Pravilnik o programu izobraževanja in navodilu o usposabljanju za točkovanje stanovanj

(Uradni list RS, št. 97/05)

 

Pravilnik o merilih za ugotavljanje vrednosti stanovanj in stanovanjskih stavb - neuradno prečiščeno besedilo

 

Pravilnik o minimalnih tehničnih zahtevah, ki jih morajo izpolnjevati bivalne enote, namenjene začasnemu reševanju stanovanjskih potreb socialno ogroženih oseb

(Uradni list RS, št. 123/04)

 

Pravilnik o minimalnih tehničnih zahtevah za graditev oskrbovanih stanovanj za starejše ter o načinu zagotavljanja pogojev za njihovo obratovanje

(Uradni list RS, št. 110/04)

 

Navodilo o izdelavi poročila o upravnikovem delu

(Uradni list RS, št. 108/04)

 

Poslovnik o delu stanovanjskega sveta

(Uradni list RS, št. 35/04)

 

Pravilnik o standardih vzdrževanja stanovanjskih stavb in stanovanj

(Uradni list RS, št. 20/04)

 

Pravilnik o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem - neuradno prečiščeno besedilo

 

Uredba o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin - neuradno prečiščeno besedilo

 

Uredba o označevanju stanovanj in stanovanjskih enot

(Uradni list RS, št. 63/06)

 

Pravilnik o minimalnih tehničnih zahtevah za graditev stanovanjskih stavb in stanovanj - neuradno prečiščeno besedilo

 

Pravilnik o posebnih pogojih delovanja neprofitnih stanovanjskih organizacij

(Uradni list RS, št. 64/93) - velja do izdaje novega predpisa, kolikor ni v nasprotju s stanovanjskim zakonom

 

 

 

Programi:

 

Nacionalni stanovanjski program

(Uradni list RS, št. 43/00)